Start Konvo Politieke links Links A'dam ZO Gastenboek

Zoeken op deze website

 Start
Stadsdeelraad
Dat wil ik even kwijt
Afdeling
Nieuwe pagina 24
Nieuwe pagina 25

Nieuws uit

de afdeling

____________

Nick Bolte

stroopt de mouwen op!

Een beter Nederland heeft migranten nodig

Het Politiek Forum heeft vorige week in het CECgebouw in Zuidoost de aftrap gegeven voor de discussie over het programma waarmee de PvdA de strijd aangaat voor een ander, een beter, een sociaal Nederland. De belangrijkste voorstellen zijn samengevat in Concrete Ambities: Alle 13 goed! De aanwezige leden uit Zuidoost zal met name punt 7 over inburgering en taallessen zijn opgevallen met de toelichting door Ahmed Aboutaleb.

In 2004 is door de afdeling Zuidoost stevig gediscussieerd over de partijnota Integratie en Immigratie. Als voorzitter heb ik daarom bij de vaststelling van het programma met name naar dit gekeken en naar wat daar verder in het verkiezingsprogramma over is opgeschreven. Zondag 17 september was de laatste dag dat door partijafdelingen amendementen konden worden ingediend. Het punt 7 luidt als volgt:

7. Iederéén ingeburgerd: wachtlijsten taallessen in 4 jaar weg. Teveel mensen in Nederland zijn onvoldoende ingeburgerd en spreken de Nederlandse taal niet. Daar wordt niemand beter van. Daarom werken we de wachtlijsten bij de taallessen in 4 jaar weg. 

In het PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 staat onder 4.37:

Wij stellen een deltaplan inburgering voor. Wij verlangen dat iedereen Nederlands spreekt, maar zorgen er ook voor dat iedereen Nederlands kan leren. Wij werken alle wachtlijsten en achterstanden op het gebied van taalonderwijs en inburgering in 4 jaar weg.

 

Namens Amsterdam Zuidoost heb ik het volgende amendement ingediend:

Wijzigen:

Wij vinden actief burgerschap belangrijk voor iederéén, dus ook voor migranten. Een beter Nederland heeft migranten nodig. Dit betekent kansen bieden om de Nederlandse taal te leren, om mee te doen. Wij maken de procedures sneller, stimuleren maatschappelijke participatie en diversiteit, en wij werken de wachtlijsten bij de taallessen in 4 jaar weg.

Toelichting:

De belofte van 4.37 heeft een prominente plaats gekregen in onze concrete ambities, als punt 7 van alle 13 goed! Prima deze prominente plaats, maar dan ook in deze alle 13 goed! duidelijk stellen dat een beter Nederland migranten nodig heeft. Om het werk te doen dat gedaan moet worden, om als Nederland wereldwijd mee te kunnen doen. Dat dit selectief geldt is al in 4.42 aangegeven. En als dan een deltaplan nodig is dan graag een deltaplan Actief Burgerschap voor iederéén, inclusief onze nieuwe Nederlanders. 

Op de ALV van 27 september hoop ik op uw steun voor het indienen van dit amendement en op de argumenten waar onze congresafgevaardiging 30 september mee aan de slag kan. Ook zullen wij proberen in andere afdelingen, te beginnen in Amsterdam, steun te vinden. Met als inzet dat in de Concrete Ambities: alle 13 goed! waarmee wij als PvdA de politieke strijd aangaan duidelijk is dat wij zeggen: Nederland heeft het werk en de kennis van migranten nodig en samen gaan wij een ander, beter en socialer Nederland maken.

Ik hoop U allen de woensdag 27 september in het Activiteitencentrum Reigersbos te mogen begroeten.

 

Nick Bolte

voorzitter afdeling Zuidoost

zie ook reactie Wouter Gortzak

 

Nieuws uit de

stadsdeelraad

____________________

 

Investeren in kansen!

De fracties van PvdA en VVD hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe bestuursakkoord: ‘Investeren in kansen’.

Op basis van de eigen verkiezingsprogramma’s wordt het accent gelegd op kansen voor de bewoners in Zuidoost. Deze kansen volgen deels uit de samenstelling van de bevolking en deels uit belangrijke ontwikkelingen die in de voorgaande periode zijn geagendeerd. De bevolking van Zuidoost is jong en divers. Dromen en ambities dwingen tot daden. Sociale, culturele en economische dynamiek zijn de motoren. De verbeterde fysieke omgeving is in staat deze dynamiek te accommoderen. 

Voor het realiseren van de ambities is een sterk politiek bestuur nodig. Daar komt nog bij dat in deze periode de belangrijke Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd moet worden. PvdA en VVD kiezen er voor politiek bestuurlijke taken door politieke ambtsdragers uit te laten voeren en niet over te laten aan ambtenaren. Partijen hebben daarom de keus gemaakt voor een extra (vijfde) dagelijks bestuurder. Voor de PvdA zullen dat zijn dat de huidige Dagelijks Bestuurders Elvira Sweet en Els Verdonk, de oud-fractievoorzitter Harry Verzijl en oud-stadsdeelraadslid Jude Kehla. Verwacht wordt dat de VVD opnieuw Pieter Litjens zal afvaardigen.

De partij praat op 12 april over het bereikte resultaat. De fractie voelt zich geïnspireerd door het behaalde resultaat. Nadat de partij met het akkoord heeft ingestemd en de Raad positief besluit kan de fractie op volle kracht met de realisering aan de slag.

Zie het volledige Bestuursakkoord

Zie de toelichting van Lourens Burgers.

 

 

Leestips!

bullet

Wouter Gortzak, De moeizame opmars van het allochtone raadslid, in:

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho, Bart Tromp (redactie). Transnationaal Nederland. Het drieëntwintigste jaarboek van het democratisch socialisme. Uitg. Wiardi Beckman Stichting/ De Arbeiderspers. Prijs 25 euro.
Met bijdragen van Erik Snel en Godfried Engbersen; Dennis Broeders; Han Entzinger; Paul Tesser en Jaco Dagevos; Jack Burgers; Wouter Gortzak; Ayaan Hirsi Ali; Joanne van der Leun en Katja Rusinovic en een inleiding van Bart Tromp
bullet

Wouter Gorzak, Knellende Koninkrijksbanden, recensie (engelstalig) van:  Gert Oostindie & Inge Klinkers, 2001. Knellende koninkrijksbanden: Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000. Volume 1, 1940-1954; Volume 2, 1954-1975; Volume 3, 1975-2000. Amsterdam: Amsterdam University Press.

bullet

Ger Kranendonk, De Multiculturele samenleving in Amsterdam Zuidoost, een antwoord aan Harry Verzijl

bullet

Wouter Gortzak, Meer verrassend dan verstandig, Trouw 11 november (over de overstap van Ayaan Hirsi Ali naar de VVD)

bullet

Maureen Silos, Leiderschap in de organisatie van armoede in Suriname, Zevende Multatulilezing, Breda, 1 november 2002

bullet

Jan Pronk, De autonomie van Suriname, Zevende Multatulilezing, Breda, 1 november 2002

______________________

 

De website

PvdA Amsterdam Zuidoost Interactief

is verhuisd!

De website is nu geïntegreerd in de website van de PvdA Amsterdam.

Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de PvdA-inbreng in het Stadsdeelbestuur, de Stadsdeelraad en het afdelingsbestuur.

Deze website is volledig uit de lucht.

Jeroen Sprenger

uw webmaster

 

Agenda

 

bullet

alle dagen, lid worden van de PvdA...

bullet

Lees Pitsstop - overpeinzingen van uw webmaster

 

Nieuws uit

de partij

John Leerdam op 27!

Het huidige uit Amsterdam Zuidoost afkomstige Kamerlid John Leerdam heeft na het congres van 30 september en 1 oktober op de kandidatenlijst de 27ste plaats gekregen. Gerdi Verbeet, die PvdA Amsterdam ZO heeft begeleid bij de opstelling van de kandidatenlijst voor de stadsdeelraadsverkiezingen van maart, staat op de 14de plaats. Amma Asante heeft de 54ste plaats toegewezen gekregen. Andere Amsterdammers op de lijst zijn Wouter Bos (1), Aleid Wolfsen (3), Jet Bussemaker (4), Bert Koenders (7), Paul Kalma (25), Samira Abbos (26), Khadija Arib (34), Paul Tang (35), Mei Li Vos (38), Patricia Linhard (44), Niesco Dubbelboer (45), Karina Schaapman (52), Marieke Blom (56) en Charlotte Riem Vis (62),

Lees verder...

Nieuws uit

de fractie

Burgers onder de burgers!

Narish Parsan was de PvdA-woordvoerder over de reis naar Tunesië. De PvdA is met andere fracties en het DB van mening dat de hele procedure die tot de reis geleid heeft niet de schoonheidsprijs verdient. Het wegvallen van de organisatie die dergelijke reizen in het verleden heeft georganiseerd was daar de oorzaak van. De fractie had er in ieder geval waardering voor dat het DB toch nog in staat geweest is een dergelijke reis voor jongeren te doen organiseren.

Narish Parsan heeft één en ander indrukwekkend onder woorden gebracht met als belangrijkste boodschap, dat door deze reis - zoals die dit jaar is georganiseerd – in principe een interessante module wordt toegevoegd aan het jeugd en jongeren beleid van het stadsdeel.

In een door de raad aangenomen motie (met tegenstemmen van CDA, LZO en SP) wordt het DB opgedragen de gang van zaken te evalueren en de leerpunten die daaruit voortvloeien te verwerken in de voorbereiding van toekomstige zomerreizen. Verder wordt het DB opgedragen de zomerreizen te plaatsen in het bredere beleidskader van het integrale jeugdbeleid. Tot slot wordt het DB gevraagd tijdig te rapporteren opdat de resultaten betrokken kunnen worden bij de zomerreis voor jongeren in 2007.

Lees verder...

Signalement 

In Het Parool van 4 april een verdrietig gesprek met Kees Visser, jarenlang bevlogen directeur van de OSB, de Open Scholengemeenschap Bijlmer. Visser is ongeneeslijk ziek, kan zich niet meer inzetten voor het onderwijs in Zuidoost of genieten van zijn pensioen, maar toont zich betrokken en verstandig als altijd. Eén uitspraak die me uit het hart gegrepen is: ‘In Amsterdam’, zegt hij, ‘barst het van de gymnasia, er komen er steeds meer bij. De meeste ouders denken dat hun kind geschikt is voor het gymnasium, terwijl het niveau misschien veel te hoog gegrepen is. Het zou veel beter zijn een technasium is Amsterdam neer te zetten, waar hoogwaardige technologie wordt bedreven en onderwezen.’

Is dat niet iets voor de nieuwe fractie van de PvdA Zuidoost? Als het bestuursakkoord gereed is en de DB-posten verdeeld zijn kunnen onze 17 raadsleden er meteen de schouders onder zetten. De oprichting van een Visser-technasium zou een mooi PvdA cadeau aan Kees Visser zijn. 

*

In een vorig signalement vroeg ik of iemand meer wist van o.a. het Bewoners Persbureau Zuidoost. Er kwamen reacties binnen maar de vraag echt beantwoorden deden die niet. Inmiddels trof ik op de website De Waterkant opnieuw een bericht aan van dit persbureau, dit keer over de verdwijning van de verdwenen negerzoen. Een nieuw bericht, een nieuw raadsel. Het persbureau maakt melding van een Beweging Politiek Realisme, die de schouders zou ophalen over de commotie rond negerzoen. Wie weet wat de Beweging Politiek Realisme is en wie er achter schuil gaan?

Wouter Gortzak

PvdA wint absolute meerderheid in Zuidoost!

Leefbaar Zuidoost slechts 2 zetels

 

 

2006

2002

PvdA 17 10
Leefbaar ZO 2 5
VVD 3 4
GroenLinks 2 3
CDA 1 2
D66 - 1
SP 3 1
Solidariteit ZO - 1
ChristenUnie 1 1
Toekomst 21 - -

De PvdA heeft in Zuidoost een klinkende overwinning behaald. Bij een opkomst van 46% (5% meer dan bij de vorige verkiezingen) behaalt de PvdA 17 van de 29 zetels. Daarmee heeft zij een absolute meerderheid en kan zij alleen een Dagelijks Bestuur vormen. De belangrijkste oppositiepartij Leefbaar Zuidoost verliest 3 van zijn 5 zetels en komst daarmee op 2 zetels. Aanspraken op deelname aan het Dagelijks Bestuur zijn daarmee achter de horizon verdwenen. Als de campagnes voor voorkeurstemmen geen wijziging brengen dan bestaat de nieuwe PvdA-fractie uit: Elvira Sweet, Els Verdonk, Harry Verzijl, Muriël Dalgliesh, Ama Carr, Lourens Burgers, Mayke Arnhem, Ernest Owusu-Sekyere, André Bhola, Lorna Wilson-Koenen, Peter Bals,   Henk Lalji, Ana Alcantara,

Augustina Osei, Mala Eckhardt, Henk Boldewijn en Michel Idsinga. Donderdag vindt er in de Nieuwe Stad een afdelingsvergadering plaats over de verkiezingsuitslag.

Ook in de centrale stad behaalt de PvdA een klinkende overwinning. De PvdA stijgt naar 20 zetels, een winst van 5 zetels. De VVD gaat van 9 naar 8 en blijft de tweede partij. GroenLinks blijft hier staan op 6, de SP gaat in Amsterdam van 4 naar 6.

 

Nieuws uit de fractie

Harry haalt weer uit

Aanstaand kiezersbedrog en gebrek aan humor...

Stephen Kwasi Oduro vertelde mij onlangs dat hij binnenkort naar Ghana gaat om daar een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen. Chief was het, meen ik. “Voorlopig keer ik niet terug in Nederland”, vertelde hij mij. Goh, dacht ik, wat betekent dat dan voor z’n positie op de lijst van Leefbaar Zuidoost. Moeten zijn “potentiële kiezers” dat niet weten? Stel dat hij met voorkeursstemmen gekozen wordt, en dat is heel goed mogelijk, en hij gaat binnenkort voor langere tijd naar Ghana. Is dat dan geen kiezersbedrog? En stel dat ook Parris en Jones op basis van voorkeursstemmen worden gekozen. En stel, dat LZO slechts vier zetels haalt. Goh, dan heeft Mart een hele leuke, kleurrijke fractie. Wat jammer dat de VVD een fractievoorzitter heeft, die soms zo onhandig doet dat ze regelmatig van standpunt moet veranderen en zelfs een gezette krabbel weer moet   terugnemen.Wat jammer dat het CDA een voorzitter heeft die zich regelmatig vergallopeert op z’n weblog. Eerst schoffeert hij Yvette Lont en nu spreekt hij over Elvira Sweet als “Elviagra”. Hij vindt dat humor. Misschien kan dat als koste van de Nieuwe Stad waar hij als een Cerburus waakt, maar hij kan dat als een fractievoorzitter van het CDA niet maken, lijkt me . Waarden en normen, weet je wel, Henk.

Lees verder...

 

André Bhola:

Voorlichting en preventie van levensbelang

 De PvdA Zuidoost stimuleert graag initiatieven van zelforganisaties. Zelforganisaties weten de mensen te bereiken om wie het gaat. Bij de begrotingsbehandeling 2006 heeft de fractie van twee belangrijke moties inzake voorlichting en preventie van chronische ziekten ingediend en de raad heeft in grote meerderheid beide moties goedgekeurd. Enkele organisaties zijn het afgelopen jaar al begonnen met projecten op het gebied van gezond bewegen, screening en preventie. Met de nu aangenomen  moties van de PvdA kunnen deze acties voortgezet en uitgebreid worden. 

Het grote probleem bij deze groepen is hoe krijg je ze op voorlichtingsbijeenkomsten. De welzijnsorganisatie Anand Joti WelCare heeft een succesvolle methode ontwikkeld om middels toneel veelal over moeilijke onderwerpen toch honderden mensen naar de bijeenkomsten te trekken. Eigenlijk zijn aandoeningen geen  theaterale onderwerpen en toch lukt het deze organisatie elke keer weer het gestelde doel te bereiken.

Lees verder...

 

Eerdere Harry's

... Andere partijen de maat genomen

... Armoedebeleid

... Stoelendans

... Participatie hoog in het vaandel

... Over de verlaging vande Bijlmerdreef

... Opbouwwerk of afbraak

... Stedelijke vernieuwing is succes dankzij PvdA

... Hans Res moet weg...

... Peiling winkelcentra Gaasperdam...

... over Koningshoef en het populisme van GroenLinks...

... over GroenLinks en de kwaliteit van de stadsdeelraad...

... over woningbouw en politieke moed

... over Alcides

... over A6-A9

... over werkbezoek Gein

... over subsidiebeleid

... over compacte stad

... over leefbaarheid

... over onderwijs en artikel 23

... over de keerzijde van de multiculturele samenleving

 

 

 

Nieuws uit

de afdeling

____________

 

Van de zijlijn

Out of step?

Ik zit met een probleem. Orthodox en aso als ik ben hebben afdelings- noch fractievoorzitter me van mijn ongelijk kunnen overtuigen. Maar in de PvdA-afdeling Zuidoost sta ik blijkbaar alleen. Hoe het op de afdelingsvergadering ging weet ik nog niet, ik kom ’s avonds vrijwel de deur niet meer uit, maar ik neem gemakshalve dat fractie- en afdelingsvoorzitter hun standpunten over motie en reis moeiteloos aanvaard gekregen hebben, ook al omdat op onze website uitsluitend de fractievoorzitter zich in het debat over de PEWA-reis heeft gemengd. Wat nu te beginnen? Ben ik als die vader uit het tweeregelig versje dat ik op mijn eerste les Engels uit mijn hoofd moest kunnen opzeggen? Ik ken het nog steeds: ‘The sergeant, he cried hep! And all the men, but father, were marching out of step!’.

Lees verder...

 

Andere Zijlijnen van Wouter Gortzak:

... een onzinnig amendement over migratie

... Pewa en ZO

... Over de zin van het oppositioneel optreden

... Anton de Kom en zwart dogmatisme

... Hoe nu verder na deze spetterende overwinning

... Vernieuwing is niet hetzelfde als verjonging

... een kritische analyse van het verkiezingsprogramma

... Emancipatie smoort eigen cultuur?

... Droefenis inspireert niet tot werklust

... Beschaafd van toon, mager van inhoud

... Troebel onder de mom van transparantie

... Afdeling op zoek naar een voorzitter

... De sfeer op vergaderingen

... Paniek bij de Jan Campertstichting

... Borrelpraat bij LZO

... Grachtengordel en Paramaribo

______

 

 

Roy Hofwijks:

Fractie moet werken aan draagvlak onder burgers

De wittebroodsweken zijn voorbij!

De PvdA zal zich nog meer dan voorheen moeten concentreren op de inhoud van het beleid en de communicatie met de bevolking daarover. De PvdA doet er goed aan zo snel mogelijk weer het fenomeen werkgroepen in het leven te roepen. De absolute meerderheid in de Stadsdeelraad zou er toe kunnen leiden dat de Einzelgänger in de fractie met onderwerpen aan de haal gaan en daardoor de aansluiting met de achterban kwijtraken. Het stadsdeel Zuidoost heeft het nodig dat over het nieuwe programma akkoord veel breder wordt gesproken dan alleen in de Stadsdeelraadvergadering. Er worden in het programma-akkoord nieuwe accenten gelegd die sterk afwijken van het gevoerde beleid in de afgelopen 10 jaar. Het gaat nu om het opbouwen van een sociale infrastructuur, het te voeren armoede beleid, het lokaal werkgelegenheidsbeleid, het terugdringen van vroegtijdig schooluitval, de bestrijding van Jeugd criminaliteit en het stimuleren van een creatieve sport en culturele industrie. Al deze onderwerpen vereisen maximale inbreng vanuit de bevolking, ergo zij kunnen niet gerealiseerd worden, als de bevolking er niet bij betrokken is.

De fractie zou hierin het voortouw moeten nemen en getraind moeten worden om met de nieuwe situatie om te gaan. De nieuwe situatie verschilt sterk van de vorige periode, waardoor er meer geëxperimenteerd kan worden met meer openheid en debat over de onderwerpen die spelen. De PvdA kan in haar uppie besluiten doordrukken, maar daarmee ben je er nog niet. De besluiten moeten draagvlak krijgen in de samenleving. Het afdelingsbestuur zou hierin moeten faciliteren met het agenderen van onderwerpen die in de stadsdeelraad op de agenda staan, op afdelingsvergaderingen. Wij moeten meer communiceren met de bevolking en maatschappelijke organisaties. Tegelijk moeten wij ons niet laten intimideren door wie dan ook. Onze politiek leidster, Elvira Sweet is wat dat betreft een goed voorbeeld. De werkgroep vergaderingen moeten een openbare karakter hebben. Op die manier zouden niet leden ook deze vergaderingen kunnen bezoeken en hun inbreng leveren. En nu groeien maar.

Lees verder...

 

Bolte stroopt de mouwen op

En nu aan het werk!

De oppositie gebruikte dinsdag 30 mei in de stadsdeelraad grote woorden. En zij lieten het breed weten ook al voor de verkiezingen van alles gehoord en gevraagd te hebben. Waarom hebben zij daar toen in de Raad niet naar gevraagd? Zwegen zij in de stille hoop op een plaatsje in het bestuur? Nu niet zij, maar de PvdA het vertrouwen van de kiezers heeft gekregen zijn de druiven kennelijk erg zuur en willen zij hun gram halen over wat zij zelf nagelaten hebben. Niet erg sjiek dus, met wel al die mooie woorden over hoge moraal.

Gelukkig ging het daarna over echte problemen van de mensen. Onze Mayke van Arnhem legde de zere vinger op wat het gerommel met buslijnen in Zuidoost voor jong en oud betekent.

En dan was er vandaag ook positief nieuws over werken aan werk voor jongeren in een moeilijke positie in Zuidoost. In de Volkskrant nog wel, een hele pagina over Taskforce Jeugdwerkloosheid, maar vooral een verhaal over de jongerenwerkplaats in Zuidoost waar onder leiding van ons lid Roy Hofwijks jongeren aan hun toekomst werken. Met prachtige foto’s ook, van jonge mensen in Zuidoost: aan het werk.

Nick Bolte

Oproep!

Doekoe voor Suriname

Hevige regens zorgen sinds zondag 7 mei voor zware overstromingen in het Boven Suriname gebied maar ook Boven Marowijne is overspoeld. Zeker 120 dorpen zijn getroffen en 70 dorpen staan voor het grootste deel onder water. Zeker 20.000 tot 25.000 mensen hebben huis en haard verloren. Precieze aantallen zijn nog niet bekend. Medische posten en scholen zijn onder water gelopen. Er is behoefte aan voedsel, water, medicijnen en onderdak. Mensen die zijn gevlucht naar hogere gebieden hebben onderdak nodig. Op dit moment regent het in het gebied en meteorologen voorspellen dat de regen de komende dagen zal aanhouden.

Vanuit Nederland zijn er verschillende hulpacties op gang gekomen. Zondagavond 14 mei is er van 20.30u-22.30u een uitzending geweest van de gezamenlijke omroepen. De gezamenlijke hulpoprganisaties hebben gironr 797 opengesteld. Het stadsdeel Zuidoost steunt Suriname met een bedrag van 25.000 euro
Een aantal Surinamers in Amsterdam heeft een actie opgezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zware overstromingen in hun land van herkomst.Via een mail-actie en de lokale radiozender Tamara roepen de initiatiefnemers op een bijdrage te storten op noodgiro 218 onder vermelding van 'Help Suriname watersnood, Jepi wan anoe now'.
Dat de overstroming in Suriname onder de Nederlandse Surinamers leeft, staat buiten kijf volgens de voorzitter van de Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmer. "Iedereen vindt het heel erg, want we dachten altijd dat Suriname een gezegend land was. Nu zien we dat het daar ook kan gebeuren."
De gemeente Amsterdam liet dinsdag weten dat het college van burgemeester en wethouders 250.000 euro beschikbaar stelt voor Suriname. In het getroffen gebied in het binnenland rond Asidonhopo heeft Waternet Amsterdam zeven dorpen van drinkwaterinstallaties voorzien. Het is nog niet bekend hoe deze voorzieningen er aan toe zijn.

 

Nieuws uit de

afdeling

__________

____________

 

Mailadressen

De communicatie tussen afdeling en leden gaat steeds vaker per e-mail. Dat lukt alleen als de adressen juist zijn. Hoort u niets van de afdeling, dan is waarschijnlijk uw adres niet bekend of niet juist. Geef in dit geval uw e-mail adres op bij afdelingssecretaris Egbert Doest.

 

Colofon
De website PvdA Amsterdam Zuidoost Interactief wordt onderhouden onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur PvdA Amsterdam Zuidoost. Bijdragen die niet aan de normale omgangsvormen voldoen, kunnen worden geweigerd, dan wel in overleg met de schrijver(s) worden aangepast.
Telefoon
020 4090349
Fax
020 4090351
Postadres
PvdA Amsterdam Zuidoost
Egbert Doest, secretaris
Parkhof 21
1106 SX Amsterdam Zuidoost
E-mail
PvdA Amsterdam Zuidoost
Webbeheerder Jeroen Sprenger

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jjcspr@xs4all.nl.
Laatst bijgewerkt: 09 april 2006